Notícies de l'AMPA per curs escolar

Què és l'AMPA?

L'associació de pares i mares (AMPA) de l'Escola Schola és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectius:

1. Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles.
2. Facilitar la relació entre famílies, equip directiu i professorat de l’escola.
3. Orientar a les famílies sobre els seus drets i deures.
4. Representar les famílies de l’escola al Consell Escolar i en les relacions amb les institucions educatives.
5. Col·laborar en les activitats educatives del centre.
6. Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre: proposem activitats, formulem suggeriments i vehiculem propostes.
7. Organitzar i promoure Comissions encarregades d’una àrea concreta de treball: extraescolars, colònies, menjador, carnestoltes, etc.
8. Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
9. Promovre i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals.

Per assolir aquests objectius necessitem la col·laboració de molts pares i mares amb ganes de participar activament i gaudir l’escola des de dins. Feu-vos socis de l’AMPA!

Com? El finançament de l’AMPA es fa mitjançant el pagament d’una quota anual per família de 30€ (curs 2017-2018). Podeu fer efectiu el pagament mitjançant: · Ingrés al banc, Compte Corrent BBVA: ES13 0182 0847 9502 0857 5888 · Donant-li els diners al Josep (conserge escola) Feu constar el nom i cognom dels fills/es i el curs.

Què puc fer dins l’AMPA?
· Formar part de la Junta
· Fer-te responsable o donant suport a alguna de les comissions constituïdes
· Participar de manera puntual en alguna de les activitats per les quals sol·licitem pares i mares voluntaris · Assistir de manera regular a les reunions de l’AMPA i participar en la presa de decisions

El contacte per a qualsevol dubte o consulta és [email protected]